Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa

Kategorie

Meta

W tym wydaniu Giełdy Pracy w Magazynie67 znajdziecie oferty na 16. stanowiskach pracy w Pile i regionie. Fot. Chroma Stock
W tym wydaniu Giełdy Pracy w Magazynie67 znajdziecie oferty na 16. stanowiskach pracy w Pile i regionie. Fot. Chroma Stock
Giełda pracyPraca

Giełda Pracy w Magazynie67 | #2

Co drugi poniedziałek porcja ofert pracy z Piły oraz z regionu nad Gwdą i Notecią. W drugim wydaniu pracodawcy poszukują pracowników na 19 różnych stanowisk.

Oto drugie wydanie Giełdy Pracy w Magazynie67. Tym razem mamy ogłoszenia na 16 stanowisk – głównie w Pile. Giełdzie zaufali kolejni pracodawcy – także pierwsza instytucja samorządowa. Zapraszamy kolejnych pracodawców. Wasze ogłoszenia rekrutacyjne mogą być nawet bezpłatne (wystarczy spełnić tylko jeden warunek). Szczegóły pod tym linkiem:

Jak dodać ogłoszenie w Giełdzie Pracy w Magazynie67 (nawet za darmo)? Sprawdź tutaj »

Wśród 19. stanowisk pracy, na które tym razem poszukujemy pracowników, znajdziecie ogłoszenia w całym przekroju zawodów: w IT, w administracji, w produkcji, w sprzedaży, w branży komunalnej… Zapraszamy do przeglądania, aplikowania i zmieniania życia zawodowego na lepsze. Partnerem Giełdy Pracy w Magazynie67 jest Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.

A kolejna edycja Giełdy Pracy w Magazynie67 w poniedziałek, 28 lutego. :)

Zobaczcie kogo poszukują przedsiębiorcy i instytucje samorządowe z regionu


Altvater Piła

Dołącz do zespołu Altvater Piła.

Mimo trudnej sytuacji na rynku pracy branża komunalna oferuje stabilne zatrudnienie. Tak też jest w Altvater Piła. Firma stale się rozwija i w związku z nowymi kontraktami prowadzi rekrutację na pięć stanowisk.

– Podczas gdy inne firmy zwalniają pracowników, obniżają wynagrodzenia, my trzymamy się mocno i zatrudniamy kolejne osoby – informuje dyrektor generalny Altvater Piła Tomasz Bielański. – Zapraszam do złożenia aplikacji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, umowę o pracę, pakiet benefitów i możliwości rozwoju. Naszą mocną stroną są ludzie – zatrudniamy profesjonalistów, którzy tworzą zgrany zespół. Dołącz do nas.

Nowe ciężarówki w parku maszynowym Altvater Piła. Dołącz do ekipy Eneris w Pile.
Nowe ciężarówki w parku maszynowym Altvater Piła. Dołącz do ekipy Eneris w Pile.

Aktualnie w Altvater Piła poszukiwani są pracownicy na następujące stanowiska:

Kierowca

To jest dla nas ważne:

 • prawo jazdy kategorii C,
 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów mechanicznych,
 • certyfikat na przewóz rzeczy, karta kierowcy,
 • dobra organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność, punktualność,
 • kultura osobista w kontaktach z klientami.

Ładowacz

To jest dla nas ważne:

 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
 • kultura osobista w kontaktach z klientami.

Mechanik

To jest dla nas ważne:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia mechanika
 • dobra znajomość budowy, funkcjonowania pojazdów i sprzętu,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, sumienność.

Elektromechanik

To jest dla nas ważne:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • minimum rok doświadczenia na stanowisku elektromechanika samochodów ciężarowych i dostawczych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole, motywacja do realizacji założonych celów, dobra organizacja pracy własnej, dokładność, odpowiedzialność, sumienność.

Specjalista do spraw technicznych

To jest dla nas ważne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie minimum rok na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej, motywacja do realizacji założonych celów, dokładność, odpowiedzialność, sumienność.

Na wszystkich stanowiskach oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w największej polskiej firmie z branży ochrony środowiska
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym udział w szkoleniach,
 • przyjazną atmosferę oraz możliwość wymiany wiedzy,
 • umowę o pracę,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ze szczegółami ofert można się zapoznać na stronie www.eneris.pl
lub pod numerem telefonu 660 733 576.


Muzeum Okręgowe w Pile

Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Główny/a Księgowy/a

Wynagrodzenie: 6.500 – 7.000 zł brutto
(obejmuje płacę zasadniczą wraz z dodatkiem funkcyjnym i stażowym)

Warunki pracy na stanowisku:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę
 • pełny wymiar czasu pracy
 • miejsce wykonywania pracy – Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością Muzeum;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt;
 • sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego;
 • przygotowywanie projektu planu finansowego instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków;
 • sporządzanie bilansu;
 • opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury;
 • tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych RBN, RBZ, RBUN, RBUZ, GUS oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS i FP – potrąceń oraz terminowego ich przekazywania;
 • organizowanie i nadzorowanie rachuby płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych wraz z obsługa programu Płatnik;
 • rozliczanie pozyskanych środków finansowych z zewnętrznych źródeł;
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych oraz sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych zgodnie z rocznym planem inwentaryzacji;
 • zarządzanie zespołem księgowo-finansowym.

Konieczne: Wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
 • terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

Dodatkowo kandydat/ka powinien/na spełniać jeden z poniższych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;
 • posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

 • znajomości ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisów podatkowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania;
 • doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych;
 • znajomości gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej;
 • znajomości przepisów dotyczących zasad wykorzystywania unijnych środków finansowych;
 • umiejętności obsługi programów: finansowo-księgowych, Płatnik, KSAT, programów pakietu MS Office a w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy oraz pracy pod presją czasu;
 • umiejętności budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;
 • umiejętności analitycznego myślenia, dokładności, samodzielności, komunikatywności, dyspozycyjności, odpowiedzialności, bezkonfliktowości, uczciwości, systematyczności.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dalej „RODO”). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

Kompletne dokumenty aplikacyjne należy:

 • złożyć osobiście w siedzibie Muzeum przy ulicy Browarnej 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, w sobotę i niedzielę w godzinach 11.00 – 16.00. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Muzeum Okręgowym w Pile”
 • przesłać pocztą na adres Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Muzeum Okręgowym w Pile”

Z Regulaminem naboru można się zapoznać na stronie: http://muzeum.pila.pl/o_muzeum.php?lang=pl&id_strony=591

Klauzula informacyjna wobec kandydata ubiegającego się o pracę w Muzeum Okręgowym im. St. Staszica w Pile

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile z siedzibą: ul. Browarna 7, 64-920 Piła.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 67 211 07 80.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisko i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
  4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
  5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Nord Partner

Nord Partner, to jedna z największych, niezależnych firm brokerskich w kraju, z ponad 22-letnim doświadczeniem. Regularnie jesteśmy wskazywani w czołówce krajowych rankingach brokerów. Dysponujemy własną siecią 23 Oddziałów i Przedstawicielstw.

Zatrudniamy ponad 200 pracowników. Rozwijamy wysokiej klasy specjalistów w obszarze profesjonalnego doradztwa ubezpieczeniowego.

W związku z rozwojem firmy, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko

Asystenta specjalisty ds. ubezpieczeń

Miejsce pracy: Piła

Podstawowe obowiązki:

 • wsparcie osób bezpośrednio odpowiedzialnych za obsługę klienta,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • sporządzanie i redagowanie pism,
 • przygotowywanie i wysyłanie korespondencji,
 • przygotowywanie materiałów na spotkania z klientami,
 • archiwizacja danych.

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość na poziomie średniozaawansowanym narzędzi pakietu Microsoft Office (m.in. Word, Excel, PowerPoint),
 • umiejętności samodzielnej pracy, efektywnego planowania
 • aktywności i zaangażowania,
 • doświadczenie we współpracy z Klientami,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • pracę w jednej z największych firm brokerskich w kraju;
 • przyjazną atmosferę pracy, ·
 • zdobycie doświadczenia w zakresie pracy brokera ubezpieczeniowego,
 • dostęp do benefitów pracowniczych: opieka medyczna, ubezpieczenia na życie, pakiety sportowe, zniżki pracownicze na ubezpieczenia indywidualne,

Mile widziane doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Ponadto istnieje możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień brokera ubezpieczeniowego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV w formie elektronicznej na adres: malgorzata.andrzejewska@np.com.pl.


Colours Factory

Colours Factory to najdynamiczniej rozwijająca się firma z sektora poligraficznego i reklamowego w Polsce. Oferujemy różne technologie druku, m.in. druk offsetowy, cyfrowy o jakości offsetu, druk UV. Działamy globalnie, nasz multibrand zatrudnia obecnie ponad 700 osób. Umiejętnie łączymy technologię z wyobraźnią, aby nasze produkty i usługi nie tyko spełniały oczekiwania Klientów, ale je wyprzedzały. Naszą mocną stroną jest nowoczesny park maszynowy i pracownicy, którzy tworzą zgrany i pełen inspiracji zespół. Kariera w naszej firmie zapewni Ci możliwość rozwoju w dynamicznym, zróżnicowanym środowisku oraz kulturze opartej na zaufaniu.

Colours Factory – more than Print!

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Kierownik zmiany

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem produkcji pod względem wydajności, jakości przy zachowaniu ciągłości procesu oraz redukcji kosztów,
 • Przygotowywanie raportów dziennych z zakresu realizacji wyznaczonych celów – plan produkcji, plan wysyłek, plan transportów,
 • Analiza i ocena jakości produktów, zgłaszanie reklamacji wewnętrznych, udział w spotkaniach produkcyjnych,
 • Efektywne zarządzanie podległym zespołem – wyznaczanie celów, planowanie, przydzielanie i delegowania zadań oraz weryfikacja ich realizacji, w trakcie zmiany 40-60 osób,
 • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, instrukcji oraz standardów wewnętrznych obowiązujących w zakładzie (egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP, prawa pracy),
 • Motywowanie, rozwój kompetencji, umiejętności oraz oceny efektywności podległego zespołu, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz udzielanie urlopów pracownikom podległym w obrębie brygady.

Nasze wymagania:

 • Preferowane wykształcenie: wyższe (mile widziane techniczne),
 • Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zdolności kierownicze – planowanie, organizowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w podległym zespole,
 • Nastawienie na realizację celów produkcyjnych,
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i podejmowania szybkich i trafnych decyzji w trudnych sytuacjach,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • Bardzo dobra obsługa komputera oraz pakietu MS Office w szczególności Excel,
 • Otwartość na naukę i ciągłe doskonalenie swoich kompetencji w obszarze zarządzania produkcją,
 • Mile widziana znajomość technologii poligraficznej.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,
 • Konkurencyjne wynagrodzenie + system premiowy,
 • Nagrody pieniężne w programie poleceń pracowniczych,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • Proces wdrożenia do pracy, wsparcie przełożonego oraz zespołu,
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 • Szkolenia językowe – platforma e-learning do nauki języka angielskiego lub niemieckiego,
 • Przyjazną atmosferę pracy, wsparcie przełożonego i zespołu.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłkę swojej aplikacji pod adres: kariera@coloursfactory.pl bądź bezpośrednio w siedzibie firmy przy ul. Wypoczynkowej 13 w Pile.


Colours Factory

Colours Factory to najdynamiczniej rozwijająca się firma z sektora poligraficznego i reklamowego w Polsce. Oferujemy różne technologie druku, m.in. druk offsetowy, cyfrowy o jakości offsetu, druk UV. Działamy globalnie, nasz multibrand zatrudnia obecnie ponad 700 osób. Umiejętnie łączymy technologię z wyobraźnią, aby nasze produkty i usługi nie tyko spełniały oczekiwania Klientów, ale je wyprzedzały. Naszą mocną stroną jest nowoczesny park maszynowy i pracownicy, którzy tworzą zgrany i pełen inspiracji zespół. Kariera w naszej firmie zapewni Ci możliwość rozwoju w dynamicznym, zróżnicowanym środowisku oraz kulturze opartej na zaufaniu.

Colours Factory – more than Print!

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Specjalista/-tka ds. zakupów

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie oraz monitorowanie harmonogramów zakupów w oparciu o plany produkcyjne i zapasy magazynowe zgodnie z procedurami wewnętrznymi,
 • Kontrolowanie i utrzymywanie na stanie magazynowym przydzielonej grupy materiałów, zarządzanie podległymi kategoriami,
 • Samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących zakupu materiałów, surowców oraz usług w ramach obowiązujących procedur i budżetów,
 • Negocjowanie cen zakupu oraz warunków współpracy z dostawcami materiałów i usług,
 • Prowadzenie rejestru zamówień w systemie informatycznym,
 • Koordynacja dostaw materiałów,
 • Obsługa bieżącego portfela dostawców firmy,
 • Optymalizacja procesu zakupowego oraz kosztów kupowanych materiałów.

Nasze wymagania:

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej, mile widziane w branży poligraficznej,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności programu Excel),
 • Umiejętność doskonałej organizacji pracy własnej, zarządzania priorytetami,
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego będzie atutem.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie z atrakcyjnym systemem premiowym,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Nagrody pieniężne w programie poleceń pracowniczych,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • Szkolenia językowe – platforma e-learning do nauki języka angielskiego lub niemieckiego,
 • Niezbędne narzędzia pracy: laptop, telefon,
 • Proces wdrożenia do pracy, wsparcie przełożonego oraz zespołu,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, wdrażania własnych pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłkę swojej aplikacji pod adres: kariera@coloursfactory.pl bądź bezpośrednio w siedzibie firmy przy ul. Wypoczynkowej 13 w Pile.


Colours Factory

Colours Factory to najdynamiczniej rozwijająca się firma z sektora poligraficznego i reklamowego w Polsce. Oferujemy różne technologie druku, m.in. druk offsetowy, cyfrowy o jakości offsetu, druk UV. Działamy globalnie, nasz multibrand zatrudnia obecnie ponad 700 osób. Umiejętnie łączymy technologię z wyobraźnią, aby nasze produkty i usługi nie tyko spełniały oczekiwania Klientów, ale je wyprzedzały. Naszą mocną stroną jest nowoczesny park maszynowy i pracownicy, którzy tworzą zgrany i pełen inspiracji zespół. Kariera w naszej firmie zapewni Ci możliwość rozwoju w dynamicznym, zróżnicowanym środowisku oraz kulturze opartej na zaufaniu.

Colours Factory – more than Print!

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Specjalista/-tka ds. zaopatrzenia w pionie produkcji

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca analiza potrzeb materiałowych, planowanie i optymalizacja realizowanych zakupów,
 • Opracowanie i realizacja planów zakupów (w zakresie części maszyn, podzespołów), zgodnie z zatwierdzonymi formularzami zapotrzebowania lub zakupów interwencyjnych
 • Przygotowywanie i składanie zamówień u dostawców, wyszukiwanie nowych dostawców; optymalizacja cen i warunków dostaw,
 • Magazynowanie i gospodarowanie częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi, kontrola i optymalizacja poziomu, stanów zapasów magazynowych; prowadzenie magazynu podręcznego,
 • Prowadzenie ewidencji inwentaryzacji maszyn i urządzeń,
 • Przygotowywanie miesięcznych raportów rozliczenia kosztów serwisów, napraw, usług,
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne – preferowane wyższe,
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Praktyczna znajomość programów gospodarki magazynowej oraz obsługi systemów ERP,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Umiejętność planowania, szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • Umiejętności analityczne, otwartość na wdrażanie rozwiązań usprawniających organizację pracy,
 • Prawo jazdy kat. B – warunek konieczny.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,
 • Konkurencyjne wynagrodzenie + system premiowy,
 • Nagrody pieniężne w programie poleceń pracowniczych,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • Proces wdrożenia do pracy, wsparcie przełożonego oraz zespołu,
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 • Szkolenia językowe – platforma e-learning do nauki języka angielskiego lub niemieckiego,
 • Przyjazną atmosferę pracy, wsparcie przełożonego i zespołu.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłkę swojej aplikacji pod adres: kariera@coloursfactory.pl bądź bezpośrednio w siedzibie firmy przy ul. Wypoczynkowej 13 w Pile.


Signify

Signify jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych.

W 2020 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,5 miliarda euro. Zatrudniamy około 39 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. W 2020 roku osiągnęliśmy neutralność węglową i od naszej pierwszej oferty publicznej na giełdzie znajdowaliśmy się przez cztery lada z rzędu w Dow Jones Sustainability Index, gdzie w 2017, 2018 i 2019 roku uzyskaliśmy tytuł Industry Leader.

W tej chwili poszukujemy pracowników na następujące stanowisko:

Electronic Engineer/Product Engineer
(Inżynier Elektronik/Inżynier Produktu)

zobacz szczegóły i aplikuj tutaj »

Poszukujemy Inżyniera Elektronika (Inżyniera Produktu), który dołączy do naszego zespołu Sustaining Team w Signify Electronics w Pile.

Czym będziesz się zajmować:

Jako Inżynier Produktu będziesz brał udział w projektach związanych z utrzymaniem produktów, w których konieczne jest przeprojektowanie płytek PCB. Będziesz również przygotowywał nowe, przeprojektowane płytki PCB jako członek zespołów zajmujących się projektami next-gen (następnej generacji). Ponadto będziesz brał udział w projektach związanych z utrzymaniem komponentów, takich jak obniżanie kosztów lub szybkie wydawanie alternatywnych komponentów. Będziesz definiował plan testów do wykonania, przeprowadzał testy zgodnie z planem testów i raportował wyniki wraz z wnioskami. Będziesz również koordynować fazę wdrożenia do systemu zarządzania cyklem życia produktu.

Jeżeli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie (elektroniczne)
 • Praktyczne umiejętności w zakresie budowy i testowania urządzeń elektronicznych
 • Doświadczenie w projektowaniu płytek drukowanych PCB
 • Praktyczną umiejętność posługiwania się urządzeniami testującymi
 • Wiedzę na temat komponentów elektronicznych
 • Wiedzę w zakresie stosowania/czytania specyfikacji technicznej komponentów
 • Komunikatywną znajomość języka angielskiego (zarówno w mowie jak i piśmie)

Nie czekaj! Dołącz do nas!

Co otrzymasz w zamian:

Stabilne zatrudnienie oraz pracę w zespole składającym się z otwartych i doświadczonych kolegów. Mamy świetną atmosferę pracy, gdzie możesz poszerzyć swoje doświadczenie, nauczyć się nowych rzeczy o elektronice, inżynierii produkcji itp. Posiadamy dobrze wyposażone laboratorium i stanowiska pracy, gdzie możesz realizować projekty z wykorzystaniem nowych technologii. Masz szansę uczyć się każdego dnia, zdobywać nowe umiejętności i perspektywy poprzez dostosowane do Twoich potrzeb programy online oraz doświadczenia w pracy.

Aplikuj tutaj »


Signify

Signify jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych.

W 2020 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,5 miliarda euro. Zatrudniamy około 39 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. W 2020 roku osiągnęliśmy neutralność węglową i od naszej pierwszej oferty publicznej na giełdzie znajdowaliśmy się przez cztery lada z rzędu w Dow Jones Sustainability Index, gdzie w 2017, 2018 i 2019 roku uzyskaliśmy tytuł Industry Leader.

W tej chwili poszukujemy pracowników na następujące stanowisko:

Component Planner
(Planista Komponentów)

zobacz szczegóły i aplikuj tutaj »

Poszukujemy osoby na stanowisko Planisty Komponentów, która dołączy do naszego zespołu Supply Chain w fabryce Signify Electronics w Pile.

Czym będziesz się zajmować:

Jako Planista Komponentów będziesz się zajmować operacyjnym zakupem komponentów w celu zapewnienia ich dostępności przy zachowaniu odpowiedniego poziomu zapasów, utrzymywaniem danych logistycznych w systemach dla przydzielonej grupy komponentów, operacyjnym zarządzaniem zapasami ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wolnorotujących i przestarzałych, realizacją procesów prognozowania operacyjnego oraz wdrażaniem propozycji zmian operacyjnych, współpracą z dostawcami (w tym utrzymanie niezawodności dostaw) oraz stałą współpracą z Działem Produkcji, Zakupów i Rozwoju

Jeżeli posiadasz:

 • Tytuł licencjata lub magistra w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw lub równoważne połączenie wykształcenia i doświadczenia
 • Doświadczenie w zakresie procesów łańcucha dostaw (planowanie zamówień, prognozowanie) oraz wiedzę dotycząca interakcji pomiędzy interesariuszami łańcucha dostaw
 • Znajomość Excela i SAP R/3 lub innego systemu MRP
 • Krytyczne myślenie i dobre zdolności organizatorskie
 • Zdolność do poprawy i utrzymania produktywnych relacji z rówieśnikami i zespołami funkcjonalnymi
 • Znasz bardzo dobrze język angielski i polski.

Nie czekaj! Dołącz do nas!

Co otrzymasz w zamian:

Konkurencyjne wynagrodzenie, benefity takie jak premię za wyniki, kartę sportową, pracę w firmie będącej liderem na światowym rynku, z różnorodnymi zespołami, środowisko przyjazne rodzinie z zaangażowaniem w integrację życia zawodowego i prywatnego, elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy z biura oraz z domu, szerokie możliwości nauki, rozwoju i awansu zawodowego.

Aplikuj tutaj »


Signify

Signify jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych.

W 2020 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,5 miliarda euro. Zatrudniamy około 39 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. W 2020 roku osiągnęliśmy neutralność węglową i od naszej pierwszej oferty publicznej na giełdzie znajdowaliśmy się przez cztery lada z rzędu w Dow Jones Sustainability Index, gdzie w 2017, 2018 i 2019 roku uzyskaliśmy tytuł Industry Leader.

W tej chwili poszukujemy pracowników na następujące stanowisko:

Developer Java/Javascript

zobacz szczegóły i aplikuj tutaj »

Poszukujemy Developera Java/Javascript, który dołączy do naszego zespołu IT Manufacturing w Polsce.

Czym będziesz się zajmować:

Jako Java/Javascript Developer będziesz uczestniczyć w ciekawych projektach z obszaru Manufacturing Execution Systems, w programowaniu w języku Java i JavaScript, testowaniu tworzonego oprogramowania, przygotowywaniu propozycji rozwiązań oraz specyfikacji funkcjonalnych i technicznych.

Jeżeli posiadasz:

 • Kilkuletnie, praktyczne doświadczenie w programowaniu w języku Java
 • Znajomość Spring Framework (Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, Spring Data)
 • Znajomość technologii JPA, Hibernate.
 • Znajomość technologii webowych: HTML5, CSS3, JavaScript, Ajax, jQuery.
 • Doświadczenie w tworzeniu i korzystaniu z REST API.
 • Znajomość wzorców projektowych i umiejętność ich optymalnego doboru.
 • Dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Nie czekaj! Dołącz do nas!

Co dostaniesz w zamian:

Konkurencyjne wynagrodzenie, benefity takie jak premię za wyniki, kartę sportową, pracę w firmie będącej liderem na światowym rynku, z różnorodnymi zespołami, środowisko przyjazne rodzinie z zaangażowaniem w integrację życia zawodowego i prywatnego, elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy z biura oraz z domu, szerokie możliwości nauki, rozwoju i awansu zawodowego.

Aplikuj tutaj »


Signify

Signify jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych.

W 2020 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,5 miliarda euro. Zatrudniamy około 39 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. W 2020 roku osiągnęliśmy neutralność węglową i od naszej pierwszej oferty publicznej na giełdzie znajdowaliśmy się przez cztery lada z rzędu w Dow Jones Sustainability Index, gdzie w 2017, 2018 i 2019 roku uzyskaliśmy tytuł Industry Leader.

W tej chwili poszukujemy pracowników na następujące stanowisko:

Admin&Payroll Specialist with German
(Specjalista ds. kadr i płac (język niemiecki))

zobacz szczegóły i aplikuj tutaj »

Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalistę ds. Kadr i Płac (ze znajomością języka niemieckiego) do naszego Centrum Usług HR w Pile.

Czym będziesz się zajmować:

Jako specjalista ds. administracji i płac będziesz odpowiedzialny za kontakty z kierownictwem, kierownikami działu kadr i pracownikami, dostarczając informacji i rozwiązań w różnych sytuacjach związanych ze stosunkiem pracy. Będziesz pracować w sercu dynamicznego, międzynarodowego zespołu i komunikować się z wieloma krajami w Europie. Dodatkowo będziesz rozwijać, ulepszać i usprawniać wewnętrzne procesy tam, gdzie to możliwe, będziesz miał możliwość pracy na światowej klasy oprogramowaniu, takiego jak Workday, SAP i ServiceNow.

Jeżeli posiadasz:

 • Tytuł licencjata lub równoważny.
 • Biegłą znajomość języka angielskiego i niemieckiego.
 • Znasz narzędzia IT, takie jak Excel na wysokim poziomie lub inne zautomatyzowane programy.
 • Bystry umysł, interesujesz się rozwiązywaniem problemów i dążysz do optymalizacji procesów. Potrafisz wpływać, motywować i współpracować z innymi w pozytywnym nastawieniu.

Nie czekaj! Dołącz do nas!

Co dostaniesz w zamian:

Pracę w międzynarodowym zespole i zorganizowanej organizacji, elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy w domu, przyjazną atmosferę i komfortowe miejsce pracy, szkolenia z ekspertami & profesjonalne wprowadzenie na nowe stanowisko.

Aplikuj tutaj »


Sanita Footwear

Sanita Footwear Sp. z o.o. to skandynawski producent chodaków, obuwia letniego i jesienno-zimowego, sprzedawanych w wielu krajach świata. Obuwie produkowane jest w fabryce w Pile.

Obecnie rekrutujemy na stanowisko

SZWACZ/SZWACZKA

Nasze wymagania:

 • doświadczenie jest mile widziane ale niewymagane gdyż szkolimy w zakresie szycia
 • dokładność, sumienność, obowiązkowość
 • przestrzeganie zasad BHP
 • dbałość o porządek na stanowisku pracy
 • wykształcenie średnie lub zawodowe – krawiectwo będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • przeszkolenie w zakresie szycia naszych artykułów
 • umowę o pracę
 • jednozmianową pracę od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 14.00, możliwość nadgodzin
 • paczki bożonarodzeniowe
 • świadczenia pieniężne wakacyjne i świąteczne
 • premia za staż
 • transport do pracy na trasie Strzelce Krajeńskie – Piła
 • pikniki i wycieczki integracyjne

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: praca@sanita.dk.
Tel. 67 352 95 00

Sanita Footwear sp. z o.o.
ul. Kamienna 2
64-920 Piła


Wentmar

Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe WENTMAR to firma specjalizująca się w montażu systemów klimatyzacji i wentylacji, pomp ciepła oraz rekuperacji. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz firmy; realizujemy projekty na dużych inwestycjach jak i w budynkach użyteczności publicznej.

Poszukujemy osób chętnych do nauki, rozwoju oraz już doświadczonych instalatorów.

Obecnie rekrutujemy na stanowiska:

INSTALATOR SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH / KLIMATYZACYJNYCH

POMOCNIK INSTALATORA

ELEKTRYK/AUTOMATYK

Wynagrodzenie (zależne od stanowiska i doświadczenia): 3.000 – 6.000 zł netto

Lokalizacja : Piła

Oferujemy:

 • pełne wsparcie techniczne oraz szkolenia specjalistyczne zakończone certyfikatem i szkoleniami
 • samochód do celów służbowych
 • pracę na jedną zmianę
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • stabilną pracę na pełny etat
 • możliwe wyjazdy w delegacje

Nasze wymagania:

 • wiedza techniczna
 • umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z montażem
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Chętnych prosimy o składanie CV na adres: biuro@wentmar.pl, bądź bezpośrednio w siedzibie firmy przy ul. Kossaka 123 w Pile.


Aviva

Jesteś człowiekiem, dla którego nie istnieje szklany sufit i nie lubisz ograniczeń finansowych? Masz szeroką sieć kontaktów ? Zastanawiasz się, w którą stronę pójść, żeby obsłużyć ich bardziej kompleksowo? Czym martwią się dziś klienci, czego się najbardziej obawiają? Jaki rynek najszybciej się rozwija? Gdzie najlepiej budować drugą nogę swojego biznesu zapewniającą stabilny byt dla siebie?

Nazywam się Mirela Krzak i jestem Managerem Obszaru Sprzedaży w Pile. Obecnie poszukuję kandydatów na stanowisko

Doradców Ubezpieczeniowych / Klientów

do mojego zespołu sprzedażowego. Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za aktywne pozyskiwanie klientów, dokonywanie analizy potrzeb oraz dobieraniu odpowiednich rozwiązań w ramach doradztwa ubezpieczeniowego.

Zapraszam do współpracy osoby, które:

 • chcą otrzymywać godziwe wynagrodzenie za swoją pracę
 • są przedsiębiorcze
 • zastanawiają się lub są gotowe na otwarcie własnej działalności
 • potrafią dobrze planować swój czas oraz aktywności

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, mogę zaoferować ci:

 • atrakcyjne wynagrodzenie w systemie prowizyjnym
 • premię wynikową i emerytalną
 • benefity: pakiet sportowy, ubezpieczenie grupowe czy pakiet medyczny
 • podróże w ramach konkursów firmowych
 • jasną ścieżkę kariery: możliwości rozwoju w kierunku sprzedażowym, managerskim lub trenerskim,

Wiesz, że praca na własny rachunek to sporo wyrzeczeń, ale równie wiele korzyści. Nie obiecuję, że będzie łatwo, ale dołączając do mojego zespołu będziesz mieć pewność, że otrzymasz najlepszą opiekę oraz narzędzia wspierające twój sukces zawodowy. Początki bywają trudne, ale zapewnię taki start, aby chciało się chcieć i po prostu ten biznes Ci się opłacał.

Wynagrodzenie: od 3.000 zł

Kontakt: krzak.mirela@aviva.com.pl

Marcin Maziarz
Wydawca Magazynu67. Zakochany w regionie nad Gwdą i Notecią oraz w Pojezierzu Wałeckim. Ceniący i chętnie odwiedzający krainy nieco dalsze: Pojezierza: Drawskie i Szczecineckie, Kaszuby i wybrzeże Bałtyku ze szczególną atencją dla Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej. Uzależniony od poszukiwania miejsc, w których jeszcze go nie było, od słuchania ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i od spisywania historii, które mają sens.